JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ REGOČ BABINA GREDA

BRAĆE RADIĆ 15B

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 4. Plana upisa djece i mjerila upisa djece u Dječji vrtić Regoč Babina Greda i Suglasnosti Općinskog vijeća na Plan upisa djece i mjerila upisa djece u Dječji vrtić Regoč za pedagošku godinu 2023./2024. od 6. lipnja 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda (u daljnjem tekstu: Vrtić),  na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

U Vrtić će se primati djece u redovite program:

 • redoviti cjelodnevni program (u trajanju od 10 sati dnevno)
 • redoviti poludnevni program (u trajanju od 5 sati dnevno)

U redoviti 10-satni te redoviti 5-satni program upisuje se onoliko djece, koliko je slobodnih mjesta nastalih ispisom u tekućoj pedagoškoj godini, odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i Odluci o upisu i to za:

 • Jaslice – djeca 1 do 3 godine – redoviti desetsatni program
 • Vrtić – djeca od 3 do 6 godina – redoviti desetsatni program
 • Vrtić – djeca od 3 do 6 godina – redoviti petsatni program
 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djece može se preuzeti u Dječjem vrtiću Regoč Braće Radić 15b Babina Greda ili na mrežnoj stranici Vrtića: www.dvregoc.hr.

Ispunjen Zahtjev, kao i svu potrebnu dokumentaciju za upis u redovite programe, potrebno je osobno donijeti u Dječji vrtić Regoč Babina Greda, od 15. lipnja 2023. godine do zaključno 30. lipnja 2023. godine, u vremenu od 7:30 – 15:00 sati.

 1. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Uz Zahtjev za upis djeteta, roditelj/skrbnik prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
 2. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i oba roditelja/skrbnika
 3. presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
 4. preslika kartona imunizacije (knjižica cijepljenja)
 5. vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti za objavu podataka na oglasnoj ploči i Internet stranici Vrtića
 6. ispunjen obrazac inicijalnog razgovora
 7. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (samo one dokumente na osnovu kojih se ostvaruje prednost)
 8. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 9. za dijete iz obitelji s troje i  više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta
 10. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 11. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića,
 12. za dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljskih obitelji – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokaz o samohranosti: rodni list, smrtni list preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 13. za dijete roditelja invalida – preslika dokaza o invaliditetu
 14. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 15. za dijete roditelja korisnika socijalne skrbi – preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb
 16. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete koje je starije po datumu rođenja. Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriterij za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece, kojeg imenuje Upravno vijeće Vrtića.

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece bit će objavljeni 10. srpnja 2023. godine na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću do 24. srpnja 2023. godine, poštom, na adresu Vrtića. Nakon razmatranja žalbi, Upravno vijeće donosi Odluku.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Djeca primljena u redovite programe, započinju ostvarivati program od 1. rujna 2023. godine.

Djeca koja nisu primljena u Vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni nakon propisanog roka, mogu se, prema odluci Povjerenstva, upisati u programe u kojima ima slobodnih mjesta odnosno tijekom pedagoške godine, ukoliko se pojavi slobodno mjesto.

Roditelji djece redovitog programa, dužni su sklopiti Ugovor s Vrtićem u vremenu od 24. srpnja do 7. kolovoza 2023. godine, u protivnom smatrat će se da su odustali od korištenja usluga.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Kopić