Dječji vrtić Regoč

Općina Babina Greda nalazi se na jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije a graniči sa sljedećim lokalnim samoupravama: na zapadu s Gundincima, Sikirevcima i Slavonskim Šamcem, na istoku s Cernom i Ivankovom, a na jugoistoku s Štitarom.  Kroz općinu Babina Greda prolazi nekoliko riječnih tokova, a za nas je važna rijeka Berava na koju dječji vrtić ima pogled duž cijele svoje južne strane. Važno je za istaknuti da se rijeka Berava nalazi u obuhvatu nacionalne ekološke mreže, na čijem je području utvrđena vrsta Ophiogomphus cecilia, rogati regoč,  po kojoj je i sam vrtić dobio ime.

Dječji vrtić Regoč osniva se temeljem članka 7. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07) i članka 12. stavka 5. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) koji će djelatnost predškolskog odgoja obavljati kao javnu službu.

Općina kao inicijator i Osnivač pokazala je spremnost investiranja u uvjete za što ranije uključivanje djece u predškolske programe svjesni činjenice da nema razvoja i napretka bez ulaganja u tom smjeru. Dječji vrtić osniva se s ciljem zadovoljavanja potreba roditelja za smještajem djece u cjelodnevni program i uključivanjem djece u kraće programe koji se planiraju, a na koje će biti naknadno zatražena suglasnost nadležnog ministarstva.

Cilj je organizacija odgojno obrazovnog rada u skladu sa suvremenom pedagoškom praksom, usklađivanje s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U središte su postavljene vrijednosti, načela i ciljevi, a ne sadržaj odgoja i obrazovanja. Orijentiramo se na ključne kompetencije, otvorenost prema van, uspostavljanje suradničkog odnosa odgojitelja i obitelji, vrtića i Općine, vrtića i osnovne škole te drugih relevantnih institucija važnih za povezivanje sa stručnjacima i lokalnom zajednicom.

Programom se želi osigurati okruženje u kojem će dijete maksimalno razviti svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese, steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete života, rasta i razvoja.

Zadaća programa bit će razvoj komunikacije na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, razvoj matematičkih kompetencija i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju, digitalnih kompetencija, kompetencija vlastitih strategija učenja, socijalnih i građanskih kompetencija, kompetencija inicijativnosti i poduzetnosti i razvoj kompetencija kulturne osviještenosti i izražavanja.  U ostvarivanju tih zadaća dječji vrtić će imati korelaciju sa strateškim ciljevima Općine koja svoj razvoj temelji na kulturi življenja u skladu sa svojim prirodnim i kulturno povijesnim naslijeđem.

Strategija djelovanja je sukonstruirati integrirani, razvojni, dinamični i otvoreni predškolski kurikulum, graditi bogato, potencijalno materijalno i socijalno okruženje, kao preduvjet i podlogu za cjeloviti razvoj i kvalitetno učenje djeteta. Dijete kao subjekt vlastitog odgoja i obrazovanja aktivno će sudjelovati na svoj razvoj, planirati i organizirati vlastite aktivnosti i tako razvijati svoje intelektualne, socijalne, emocionalne, stvaralačke i druge potencijale.

Općina Babina Greda ima viziju dječjeg vrtića „Regoč“ kao samostalnog vrtića modernog identiteta u kojem će djeca, djelatnici, stručni suradnici i roditelji, znanjem, vještinama i sposobnostima graditi autentičan kurikulum, a  Općini biti partner koji teži ostvarenju istih ciljeva.

Neka rogati regoč u ovom čistom i zdravom slavonskom okruženju bude nova okolnost u kojoj će djeca razvijati osjećaj pripadnosti upravo tom vrtiću s imenom punim simbolike koje će ga najbolje predstavljati u bližem i širem društvenom okruženju.