Pravo na pristup informacijama

Način pristupa informaciji

Dječji vrtić Regoč Babina Greda omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

  • putem internetske stranice vrtića,-
  • neposrednim davanjem informacije (usmeno),
  • uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata,
  • na drugi odgovarajući način (putem dnevnog tiska, oglasna ploča vrtića itd.).

Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama se odnose na okolnosti kada je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, ako bi se objavljivanjem informacije onemogućilo provođenje sudskog, upravnog ili kojeg drugog postupka ili rad tijela koje obavlja nadzor (inspekcijski, upravni, nadzor zakonitosti), zbog zaštite intelektualnog vlasništva te zbog zaštite poslovne ili profesionalne tajne. Također, među izuzecima spada i informacija koja je zaštićena zakonom koji štiti osobne podatke. Takvi podaci se mogu dati jedino uz pisani pristanak osobe na koju se osobni podaci odnose, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za

ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

pisanim putem na poštansku adresu Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda

Dječji vrtić Regoč Babina Greda

Braće Radić 15b, 32276 Babina Greda

  • putem elektroničke pošte: dvregoc.babinagreda@gmail.com
  • telefonom na sljedeći broj: 032/525 127
  • usmenim putem, osobno na zapisnik u Dječjem vrtiću Regoč Babina Greda svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama provodi se sukladno

Zakonu o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pravu na pristup informacijama.

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj. u kojem se nalaze u posjedu Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda, uređeno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom gradivu i arhivima te važećim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Popisom arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda s rokovima čuvanja.

DOKUMENTI O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

OBRASCI:

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Vlatka Marošević

telefon: 032 525 127

e mail: dvregoc@dvregoc.hr