NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ REGOČ 

BABINA GREDA

Braće Radić 15 b, 32276 Babina Greda

KLASA:  112-03/23-01/08 

URBROJ: 2196-7-1-02-23-2

Babina Greda, 17.07.2023.

Predmet: ODLUKA O NATJEČAJU ZA PRIMANJE POMOĆNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića , 

a prema procjeni stručnog povjerenstva  i Odluke Upravnog vijeća  od 17. srpnja 2023. godine, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda, raspisuje

NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE

POMOĆNIKA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  (m/ž)

– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, do 31.08.2024.godine

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24., 24. a i 25. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22): 

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,

– da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora,

– utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (Vrtić će uputiti izabranog 

kandidata na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog 

mjesta).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat javlja,

 životopis,

 dokaz o stručnoj spremi,

 dokaz o državljanstvu,

 dokaz o završenom osposobljavanju za pomoćnika za djecu s teškoćama ako ga kandidat posjeduje

 uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

 uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona

 izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),

Zdravstvena sposobnost radnika utvrdit će se prilikom eventualnog zaposlenja kandidata.

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju 

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  Regoč može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 

2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja 

takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata 

te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati 

isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku  osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 25. srpnja 2023. godine.

Zamolbu s dokazima je moguće dostaviti neposredno ili poštom na adresu Dječji  vrtić Regoč, Braće Radić 15b, 32276 Babina Greda, s naznakom: ˝Za natječaj za izbor pomoćnika za djecu s teškoćama– ne otvarati˝.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 

natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a 

imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. 

Temeljem Članka 13. Stavka 2., 3. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Regoč, prije izbora kandidata, provjeriti će se radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje. Provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom (intervjuom) i sl.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Vrtića,  s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

Dječji vrtić  može  poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 17. srpnja 2023. godine i traje zaključno do dana 25. srpnja 2023. godine. 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Tomislav Kopić