NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ- PRIPRAVNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ REGOČ
Upravno vijeće
Babina Greda, 20. rujna 2021. godine.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Regoč
koji je stupio na snagu 09. prosinca, 2020. godine, članka 18. Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Regoč i Odluke Upravnog vijeća o
raspisivanju natječaja za prijam u radni odnos na radna mjesta odgojitelja –
pripravnika od 10. rujna 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč dana 20.
rujna 2021. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam odgojitelja/odgojiteljice-pripravnika/ce na određeno radno vrijeme

Dječjeg vrtića Regoč (M/Ž)

 1. ODGOJITELJ/ICA- pripravnik/ica – 2 izvršitelj/ice na određeno,
  puno

  radno vrijeme (na 1 godinu) uz probni rad od 60 dana
  Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni
  odnos:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja
  predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša
  stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-
  nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski
  studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
  Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni
  odnos:
 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit
  će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke
  definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
  novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna
  dostaviti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos sljedeće
  dokumente:
 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
  evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije
  od 30 dana
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
  prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije
  od 30 dana
 • vlastoručno popisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona
  o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za
  zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju potvrdu dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o
  izboru.
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se
  izvornik.
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim
  propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane
  dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
  jednakim uvjetima.
  Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k),
  odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim
  braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
  novine“, broj 121/17. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u
  svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i
  dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici
  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9.
  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN
  157/13, 152/14) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod
  jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane
  člankom 9. i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f
  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim
  dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu
  iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način
  prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
  tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u roku od
8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici
Dječjeg vrtića Regoč, odnosno do 29. rujna 2021. godine na adresu DJEČJI VRTIĆ
REGOČ, BRAĆE RADIĆ 15b, 32276 BABINA GREDA, s naznakom „NE OTVARAJ

 • za natječaj za odgojitelja – pripravnika“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne
uvjete iz natječaja bit će pozvani na intervju.
Na web stranici Dječjeg vrtića Regoč www.dvregoc.hr objavit će se popis
kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja intervjua
tri dana prije održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.
Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Dječji vrtić Regoč kao voditelj zbirke
osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu
provedbe postupaka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o
zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN
42/18).
Babina Greda, 20. rujna 2021. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Kata Lešić