NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG SURADNIKA SOCIJALNOG PEDAGOGA

DJEČJI VRTIĆ REGOČ

BABINA GREDA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 112-01/22-01/06

URBROJ: 2196-7-1-02-22-2

U Babinoj Gredi, 17. listopada 2022. godine

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Regoč i Odluke Upravnog vijeća od 14. listopada 2022. godine  Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

STRUČNI SURADNIK SOCIJALNI PEDAGOG  – 1  izvršitelj (m/ž)

na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Uvjeti su:  članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste:

  • zvanje magistar/a struke socijalne pedagogije, osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij socijalne pedagogije, odnosno studij za koji je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
  • Utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
  • Da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz čl. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

      Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Zdravstvena sposobnost radnika utvrdit će se prilikom eventualnog zaposlenja kandidata.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Temeljem Članka 13. Stavka 2., 3. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Regoč, prije izbora kandidata, provjeriti će se radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje. Provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom (intervjuom) i sl.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Vrtića,  s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-STRUČNI SURADNIK SOCIJALNI PEDAGOG“, potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić Regoč, Braće Radić 15b, 32276 Babina Greda

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Dječji vrtić  može  poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Regoč, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 17. listopada 2022. godine i traje zaključno do dana 25. listopada 2022. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Tomislav Kopić