NATJEČAJ ZA PRIJAM ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE NA ODREĐENO RADNO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ REGOČ

Upravno vijeće

Babina Greda, 22. ožujka 2023. godine

KLASA: 112-01/23-01/03

URBROJ: 2196-7-1-23-02-2

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne  novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Regoč koji je stupio na snagu 09. prosinca, 2020. godine, članka 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Regoč, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Regoč, koja je stupila na snagu 19. lipnja 2022. godine te Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto odgojitelja od 9. ožujka 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč dana 27. ožujka 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam odgojitelja/odgojiteljice na određeno radno vrijeme 

ODGOJITELJ/ICA– 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno  vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja predškolske djece ili  preddiplomski stručni studij za odgojitelja ili studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni  odnos:

  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta – dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će  izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
  4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, 57/22).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna dostaviti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos sljedeće dokumente:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
    • presliku osobne iskaznice,
    • presliku diplome ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,

        –   uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  prema članku  25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 30 dana

      –  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak         prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana

     – vlastoručno popisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

     –  potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potvrdu  dostavit će  izabrani  kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona  o  profesionalnoj  rehabilitaciji  i  zapošljavanju  osoba  s  invaliditetom  (NN 157/13, 152/14) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Regoč, odnosno do 31. ožujka 2023. godine na adresu DJEČJI VRTIĆ REGOČ, BRAĆE RADIĆ 15b, 32276 BABINA GREDA, s naznakom  „NE OTVARAJ – za natječaj za odgojitelja“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne

uvjete iz natječaja bit će pozvani na intervju.

Na  web  stranici Dječjeg vrtića Regoč www.dvregoc.hr  objavit  će  se  popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja intervjua  tri dana prije održavanja intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Dječji vrtić Regoč kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupaka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Kopić