JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ REGOČ BABINA GREDA

BRAĆE RADIĆ 15B

UPRAVNO VIJEĆE

Babina Greda, 9. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 4. Plana upisa djece i mjerila upisa djece u Dječji vrtić Regoč Babina Greda, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda (u daljnjem tekstu: Vrtić),  na sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

U Vrtić će se primati djece u redovite program:

 • redoviti cjelodnevni program (u trajanju od 10 sati dnevno)
 • redoviti poludnevni program (u trajanju od 5 sati dnevno)

U redovite programe mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2021. godine navrše jednu  (1) godinu života.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djece može se preuzeti u Općini Babina Greda, Kralja Tomislava 2 ili na Internet stranici Vrtića: www.dvregoc.hr.

Ispunjen Zahtjev, kao i svu potrebnu dokumentaciju za upis u redovite programe, potrebo je osobno donijeti u Općinu Babina Greda, Kralja Tomislava 2, od 9. do 24. kolovoza 2021. godine, u vremenu os 7:30 – 15:00 sati.

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Uz Zahtjev za upis djeteta, roditelj/skrbnik prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
 2. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i oba roditelja/skrbnika
 3. presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
 4. preslika kartona imunizacije (knjižica cijepljenja)
 5. vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti za objavu podataka na oglasnoj ploči i Internet stranici Vrtića
 6. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (samo one dokumente na osnovu kojih se ostvaruje prednost)
  • za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
  • za dijete u godini prije polaska u školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda o podatcima o rođenju djeteta
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • za dijete korisnika socijalne skrbi – preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb
  • za dijete roditelja, koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu

Uz obvezne dokumente, potrebno je ispuniti i Obrazac za inicijalni razgovor.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete koje je starije. Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriterij za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece, kojeg imenuje Upravno vijeće Vrtića.

III. OBJAVA REZULTAT UPISA

Rezultati upisa djece bit će objavljeni 25. kolovoza 2021. godine na Oglasnoj ploči Vrtića i Internet stranici Vrtića. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću do 1. rujna 2021. godine. Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Djeca primljena u redovite programe, započinju ostvarivati program od 1. rujna 2021. godine.

Djeca, koja nisu primljena u Vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni nakon propisanog roka, mogu se, prema odluci Povjerenstva, upisivati u Vrtić tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto.

Roditelji djece redovitog programa, dužni su sklopiti Ugovor s Vrtićem najkasnije do 1. rujna 2021. godine, u protivnom smatrat će se da su odustali od korištenja usluga.

Predsjednica Upravnog vijeća

Kata Lešić

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE: