JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ REGOČ ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

Na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga  Dječji vrtić Regoč Babina Greda i Suglasnosti Općinskog vijeća na Plan upisa djece u Dječji vrtić Regoč za pedagošku godinu 2024./2025. od 13. svibnja 2024. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda (u daljnjem tekstu: Vrtić),  na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2024. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

U Vrtić će se primati djeca u redovite programe:

 • redoviti cjelodnevni program (u trajanju od 10 sati dnevno)
 • redoviti poludnevni program (u trajanju od 5 sati dnevno)

U redoviti 10-satni te redoviti 5-satni program upisuje se onoliko djece, koliko je slobodnih mjesta nastalih ispisom u tekućoj pedagoškoj godini, odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i Planu upisa djece i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Regoč za pedagošku 2024./2025. godinu i to za:

 • Jaslice – djeca 1 do 3 godine – redoviti desetsatni program
 • Vrtić – djeca od 3 do 6 godina – redoviti desetsatni program
 • Vrtić – djeca od 3 do 6 godina – redoviti petsatni program
 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djece može se preuzeti u Dječjem vrtiću Regoč Braće Radić 15b Babina Greda ili na mrežnoj stranici Vrtića: www.dvregoc.hr.

Ispunjen Zahtjev, kao i svu potrebnu dokumentaciju za upis u redovite programe, potrebno je osobno donijeti, u zatvorenoj kuverti, u Dječji vrtić Regoč Babina Greda, Braće Radić 15b, od 29. svibnja 2024. godine do zaključno 13. lipnja 2024. godine, u vremenu od 7:30 – 15:00 sati.

 1. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Uz Zahtjev za upis djeteta, roditelj/skrbnik prilaže:

 1. presliku rodnog lista djeteta,
 2. presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrda o prijavljenom prebivalištu,
 3. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (samo one dokumente na osnovu kojih se ostvaruje prednost):
 4. presliku rješenja nadležnog tijela kojim se dokazuje da je roditelj djeteta invalid Domovinskog rata ili osoba s invaliditetom,
 5. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice za svako dijete u obitelji koje do datuma objave natječaja nije navršilo 15 godina starosti,
 6. potvrdu o radnom stažu iz mirovinskog osiguranja zaposlenih roditelja/skrbnika/udomitelja, koji su na dan objave natječaja za upis u radnom odnosu u trajanju od najmanje 3 mjeseca,
 7. presliku nalaza i mišljenja tijela vještačenja Zavoda za vještačenje, rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje roditelja za njegu djeteta ili rješenja Zavoda za socijalni rad o postojanju teškoća u razvoju djeteta,
 8. presliku dokaza o statusu samohranog roditelja ili jednoroditeljske obitelji (sudsko rješenje ili izvod iz matične knjige rođenih samohranog roditelja ili smrtni list ili rješenje nadležnog tijela),
 9. presliku rješenja o udomiteljstvu izdanu od nadležnog tijela,
 10. dokaz o primanju dječjeg doplatka (potvrda ili rješenje HZMO) ne stariji od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
 11. potvrdu o statusu korisnika zajamčene minimalne naknade.

Roditelj je dužan prijavu na natječaj i sve potrebne dokumente predati u natječajnom roku.

Sva natječajna dokumentacija mora biti napisana hrvatskim jezikom i pismom ili s ovjerenim prijevodom/prijepisom na hrvatski jezik i pismo, u suprotnom se ti dokumenti neće razmatrati.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece, kojeg imenuje Upravno vijeće Vrtića.

Povjerenstvo za upis za svako dijete utvrđuje broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka.

Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova, više mjesto na ljestvici ostvaruje dijete koje je starije po datumu rođenja.

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece bit će objavljeni 24. lipnja 2024. godine na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.

Upravno vijeće na temelju izvješća i prijedloga Povjerenstva za upis donosi Odluku o upisu za tekuću pedagošku godinu.

Privremena ljestvica poretka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića sa sljedećim podacima:

 • ime i prezime djeteta,
 • broj ostvarenih bodova,
 • redni broj djeteta na ljestvici poretka.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću do 2. srpnja 2024. godine, poštom, na adresu Vrtića. Nakon razmatranja žalbi, Upravno vijeće donosi Odluku.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Djeca primljena u redovite programe, započinju ostvarivati program od 2. rujna 2024. godine.

Djeca koja nisu primljena u Vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni nakon propisanog roka, mogu se, prema odluci Povjerenstva, upisati u programe u kojima ima slobodnih mjesta odnosno tijekom pedagoške godine, ukoliko se pojavi slobodno mjesto.

Roditelji djece redovitog programa, dužni su sklopiti Ugovor s Vrtićem u vremenu od 8. – 19. srpnja 2024. godine, u protivnom smatrat će se da su odustali od korištenja usluga.

Prije potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,
 • cjepnu iskaznicu ili potvrdu liječnika ukoliko se dijete iz zdravstvenih razloga ne smije cijepiti,
 • potpisanu izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi/odvoditi dijete iz Vrtića,
 • odazvati se s djetetom na inicijalni razgovor u Vrtić.

S roditeljem, koji ne dostavi neki od navedenih dokumenata ili se ne odazove na inicijalni razgovor, neće se potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Kopić