Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Regoč za pedagošku godinu 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ REGOČ BABINA GREDA

BRAĆE RADIĆ 15B

UPRAVNO VIJEĆE

Babina Greda, 21. lipnja 2022. godine

KLASA: 601-10/22-01/01

URBROJ: 2196-7-1-22-02-3

Na temelju članka 4. Plana upisa djece i mjerila upisa djece u Dječji vrtić Regoč Babina Greda i Suglasnosti Općinskog vijeća na Plan upisa djece i mjerila upisa djece u Dječji vrtić Regoč za pedagošku godinu 2022./2023., koja je stupila na snagu 19. lipnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda (u daljnjem tekstu: Vrtić),  na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

U Vrtić će se primati djece u redovite program:

 • redoviti cjelodnevni program (u trajanju od 10 sati dnevno)
 • redoviti poludnevni program (u trajanju od 5 sati dnevno)

U redoviti 10-satni te redoviti 5-satni program upisuje se onoliko djece, koliko je slobodnih mjesta nastalih ispisom u tekućoj pedagoškoj godini, odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i Odluci o upisu i to za:

 • stariju jasličku skupinu (djeca u dobi od 18 mjeseci)  – redoviti 10-satni program– 6 djece
 • mješovita vrtićka skupina (djeca u dobi od 3 godine) – redoviti 10-satni program –  1 dijete
 • stariju vrtićku skupinu (djeca u dobi od 5 godina) – redoviti 10-satni program–   – 4 djece
 • mješovitu vrtićku skupinu (djeca u dobi od 3 godine) – redoviti 5-satni program– 16 djece
 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Zahtjev za upis djece može se preuzeti u Dječjem vrtiću Regoč Braće Radić 15b Babina Greda ili na mrežnoj stranici Vrtića: www.dvregoc.hr.

Ispunjen Zahtjev, kao i svu potrebnu dokumentaciju za upis u redovite programe, potrebno je osobno donijeti u Dječji vrtić Regoč Babina Greda, od 21. lipnja do zaključno 6. srpnja 2022. godine, u vremenu od 7:30 – 15:00 sati.

 1. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Uz Zahtjev za upis djeteta, roditelj/skrbnik prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
 2. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i oba roditelja/skrbnika
 3. presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
 4. preslika kartona imunizacije (knjižica cijepljenja)
 5. vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti za objavu podataka na oglasnoj ploči i Internet stranici Vrtića
 6. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (samo one dokumente na osnovu kojih se ostvaruje prednost)
 7. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 8. za dijete iz obitelji s troje i  više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta
 9. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 10. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića,
 11. za dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljskih obitelji – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokaz o samohranosti: rodni list, smrtni list preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 12. za dijete roditelja invalida – preslika dokaza o invaliditetu
 13. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 14. za dijete roditelja korisnika socijalne skrbi – preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb
 15. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,

Uz obvezne dokumente, potrebno je ispuniti i Obrazac za inicijalni razgovor.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete koje je starije po datumu rođenja. Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriterij za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece, kojeg imenuje Upravno vijeće Vrtića.

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece bit će objavljeni 12. srpnja 2022. godine na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću do 20. srpnja 2022. godine, poštom, na adresu Vrtića. Nakon razmatranja žalbi, Upravno vijeće donosi Odluku.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Djeca primljena u redovite programe, započinju ostvarivati program od 1. rujna 2022. godine.

Djeca koja nisu primljena u Vrtić ili djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni nakon propisanog roka, mogu se, prema odluci Povjerenstva, upisati u programe u kojima ima slobodnih mjesta odnosno tijekom pedagoške godine, ukoliko se pojavi slobodno mjesto.

Roditelji djece redovitog programa, dužni su sklopiti Ugovor s Vrtićem u vremenu od 16. kolovoza do 1. rujna 2022. godine, u protivnom smatrat će se da su odustali od korištenja usluga.

Predsjednica Upravnog vijeća

Kata Lešić

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *